تمدید مهلت ارسال مقالات
1399/04/31

با توجه به درخواست برخی از پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقالات تا 15 مرداد ماه 1399 تمدید گردید.